Denominació d’una Fundació

Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir a error sobre la naturalesa, les finalitats i les activitats de l’entitat.

No pot consistir exclusivament en el nom d’un territori i no pot incloure expressions dotades de valor oficial o institucional ni contraries a la llei, a l’ordre públic o als bons costums. Tampoc no pot coincidir amb la d’una altra persona jurídica preexistent, tant si és del mateix tipus jurídic com si no ho és, ni assemblar-s’hi tant que indueixi a confusió sobre llur identitat respectiva, ni tampoc coincidir o induir a confusió́ amb marques o noms comercials notoris o de renom. Se n’exceptua el cas en què l’ús d’elements identificatius aliens es faci amb el consentiment exprés de llur titular o de la persona afectada.

La denominació d’una persona jurídica no pot coincidir amb la traducció́ de la denominació d’una altra persona jurídica a una altra llengua oficial de Catalunya.

No es pot incloure en la denominació d’una persona jurídica el nom o el pseudònim d’una persona física sense el seu consentiment exprés o sense l’autorització de les persones legitimades, després de la seva mort, per a exercir accions de protecció́ del seu honor, intimitat o imatge.

Es pot fer una reserva temporal de denominació. Els registres de persones jurídiques dependents de la Generalitat, poden certificar, a sol·licitud de la persona interessada, que una denominació no figura en el registre corresponent al tipus de persona jurídica que es pretén constituir i poden atribuir reserves temporals de denominació amb una durada màxima de quinze mesos.

La denominació de la fundació ha de contenir la paraula fundació i des de l’aprovació de la Llei 7/2012, es va establir que no cal fer constar en la denominació de la fundació si aquesta és pública o privada.

En el supòsit de canvis en la denominació, cal tenir en compte de que es tracta d’una modificació estatutària que ha d’aprovar el patronat amb les majories exigides pels estatuts. En l’acord de modificació han de constar el compliment dels quòrums exigits estatutàriament, la conveniència del canvi per a l’interès de la fundació, com s’hi ha tingut en compte la voluntat dels fundadors i la nova redacció de l’article estatutari relatiu a la denominació. L’acord del Patronat s’ha d’elevar a escriptura pública, de la qual s’ha de presentar una còpia autèntica en el Registre de Fundacions.

.

En el cas de les fundacions estatals s’ha de sol·licitar un certificat de denominació que té una durada màxima de tres mesos, renovables per un únic període més de la mateixa durada, amb un total de sis mesos. Aquest certificat de denominació se sol·licita en el Registre únic de fundacions d’àmbit estatal. El Registre receptor de la sol·licitud haurà de consultar als altres registres de fundacions, tant estatals com autonòmics, si els consta inscrita o reservada una denominació idèntica o similar a la sol·licitada.

D’acord amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, a l’hora de triar el nom de la fundació, s’ha de tenir en compte que:

  1. Haurà de figurar la paraula Fundació, i no podrà coincidir o assemblar-se de manera que pugui crear confusió amb cap altra prèviament inscrita en els registres de fundacions.
  2. No podran incloure termes o expressions que resultin contraris a les lleis o que puguin vulnerar els drets fonamentals de les persones.
  3. No podrà formar-se exclusivament amb el nom d’Espanya, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni utilitzar el nom d’organismes oficials o públics, tant nacionals com internacionals, llevat que es tracti del propi de les entitats fundadores.
  4. La utilització del nom o pseudònim d’una persona física o de la denominació o acrònim d’una persona jurídica diferents del fundador haurà de comptar amb el seu consentiment exprés, o, en cas de ser incapaç, amb el del seu representant legal.
  5. No es poden adoptar denominacions que facin referència a activitats que no es corresponguin amb els fins fundacionals, o indueixin a error o confusió respecte de la naturalesa o activitat de la fundació.
  6. S’han d’observar les prohibicions i reserves de denominació previstes en la legislació vigent.

 

 

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

 

This site is registered on wpml.org as a development site.