Ajudes Minimis i el seu registre comptable ( Règim de Minimis)

El Règim de Minimis és una norma dictada per la Comissió Europea que fixa l’import màxim de les ajudes econòmiques que els Estats membres poden concedir a les seves empreses. És a dir, limita la quantitat màxima de subvenció que podem rebre.

Actualment, la màxima quantitat que una empresa pot rebre d’ajudes, subjectes al règim de minimis, és de 200.000,00 €, en tres exercicis fiscals. És a dir, l’exercici fiscal present i els dos anteriors.

No tots els ajuts existents (finançament i subvenció) estan subjectes a minimis. Tota ajuda pública ha de fer esment a les seves ordres de baseque aquesta està subjecte a a minimis o no, en cas contrari aquesta norma no la tindríem en compte.

Per ajudar a mitigar l’impacte econòmic que tindrà sobre l’activitat econòmica el coronavirus, des del govern s’han llançat paquets de mesures entre les que es troba el finançament a través de les Línies ICO que és un instrument de finançament amb què l’institut de Crèdit Oficial facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit.

La finalitat d’aquests ajuts és cobrir els nous finançaments o renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats derivades de, entre d’altrespagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries, amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19. El finançament avalat no podrà destinar-se al pagament de dividends ni de dividends a compte ni a una finalitat diferent a l’establerta.

Queden excloses de l’objecte de la línia les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com el refinançament, cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Aquestes ajudes, depenent de l’origen dels fons, poden estar subjectes a règim de minimis. Si és el cas, podríem estar parlant d’un préstec subvencionat .

En aquest cas , la societat tindrà subvencionat l’interès que paga pel seu finançament, fent que aquest es quedi per sota de l’interès de mercat.

Exemple d’un  finançament subjecte a minimis:

Una empresa va rebre 120.000,00 euros d’un préstec.

tipus interès 0,3 % ( interès de mercat és 2 % )

subjecte a règim de minimis :

– bonificació del tipus d’interès .

– Es concedeix un tram no reemborsable de l’6 %. ( Tram que no cal tornar de l’ajuda pública)

Diferència entre el tipus de interès : 2 % – 0,3 % = 1,97 %

200.000 x 1,97 % = 3.940,00

200.000,00 x 6 % = 7.200,00 tram no reemborsable

Suma bonificacions: 3.940,00 + 7.200,00 = 11.140,00

D’aquesta manera l’empresa ha rebut ajudes en concepte de minis per valor de: 11.140,00 € corresponent a 7.200,00 € de subvenció (tram no reemborsable) més 3.940,00 € de la bonificació del tipus d’interès .

Si suposem que aquesta empresa va rebre l’exercici anterior 107.500,00 euros per realitzar un projecte, podem calcular l’import total de les subvencions brutes rebudes i quin import de marge té per seguir sol·licitant ajudes:

  • 200.000,00 euros (import màxim de les ajudes durant tres anys) – 11.140,00 euros (import de l’ajut sol·licitat actualment) – 107.500,00 euros (import de l’ajut sol·licitat en l’exercici anterior) = 81.360 euros.

Per tant, l’empresa podria seguir sol·licitant ajudes per un valor màxim de 81.360,00 euros, sempre que no s’hagi beneficiat d’ajuts superiors a aquest import en els tres exercicis anteriors .

Per comptabilitzar la formalització d’un préstec subvencionat, hem de comptabilitzar els deutes a valor raonable, quantitat que no coincidirà amb l’import rebut pel banc :

  deure haver
(572) Banc c/c import rebut
(170) Deutes a l/t valor raonable
(520) Deutes a c/t
Subvenció XXX

La quantitat rebuda pel banc no coincidirà amb la quantitat anotada com a deute, essent la diferència la subvenció.

Al tractar-se de préstecs concedits a tipus d’interès zero o tipus inferior al valor de mercat, es posarà de manifest una subvenció de tipus d’interès, per la diferència entre l’import rebut (grup 572) i el valor raonable del deute (subgrup 17 i 52).

La subvenció, en el moment inicial, l’hem de comptabilitzar en el patrimoni net (subgrup 13).  

Un cop tinguem la subvenció en el net (subgrup 13), hem d’anar imputant-la com a ingrés (subgrup 74) en diversos exercicis atenent el criteri de distribució d’acord a la imputació a despeses dels interessos del deute .

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L

This site is registered on wpml.org as a development site.