Tornem a tractar el recent Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de el treball autònom, en relació amb les mesures contingudes de caràcter laboral.

.

En primer lloc, es mantenen els expedients basats en l’article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, fins al 30 de setembre de 2020 . Per a això, estableix les següents obligacions d’aquestes empreses i entitats:

– Reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, donant prioritat els ajustos en termes de reducció de jornada.

– Comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

– Comunicar al SEPE les variacions que facin referència a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o una part de les persones afectades, bé en el nombre d’aquestes o bé en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació a la feina efectiu d’aquelles.

– No concertar, durant la vigència dels ERTES, noves contractacions, directes o indirectes, ni establir noves externalitzacions de l’activitat, excepte quan el personal regulat i que presta serveis al centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no pugui, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació al respecte per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

– Finalment, s’ha de tenir en compte que les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTES no poden fer hores extra.

En l’art. 2 estableix especialitats per als ERTES per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció ( ETOP ) que s’iniciïn després el 27 de juny de 2020 i fins al 30 de setembre , preveient que aquests succeeixin a ERTES per força major.

Les situacions contemplades per aquest precepte per als ERTES per causes ETOP són dos:

1- Els vigents a 27 de juny de 2020, per als que seguiran sent aplicables els termes previstos en la comunicació final de l’empresa fins a la data de finalització referida a la mateixa.

2- Els que s’iniciïn entre el 27 de juny i el 30 de setembre de 2020, als quals s’aplicarà l’ article 23 de l’RDL 8/2020 amb especialitats que consisteixen en:

– La possibilitat que s’iniciïn estant vigent un ERTO per força major

– Retrotraure els efectes a la data en què finalitza el ERTO per causa de força major quan el degut a causes ETOP s’iniciï després de finalitzat aquell.

Durant l’aplicació d’aquests ERTES, a l’igual que s’estableix per als ERTES per força major, no podran realitzar hores extraordinàries, ni establir-(excepte impossibilitat de desenvolupament de funcions per la plantilla pròpia causa de raons de formació, capacitació o altres objectives i justificades ) noves externalitzacions de l’activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes.

.

Exoneració de quotes empresarials.

Empreses i entitats amb ERTO per força major sol·licitat abans de el 27 de juny de 2020 i les que hagin decidit un ERTO per causes ETOP amb anterioritat a aquesta data, així com les que passin a aquest provinents d’un ERTO per força major quedaran exonerades del pagament de l’aportació empresarial dels mesos de juliol, agost i setembre de 2020, en les quanties següents:

Empreses i entitats que a 29 de febrer de 2020 haguessin tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social:

60%, respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 .

35% respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Per a les empreses que haguessin tingut el 29 de febrer de 2020 més de 50 persones treballadores o assimilades:

40% respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 .

25% respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Empreses i entitats en ERTO per força major total el 30 de juny de 2020 menys de 50 persones treballadores o assimilades a 29 de febrer:

Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

70% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020

60% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d’ agost de 2020

35% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre .

Empreses i entitats en ERTO per força major total el 30 de juny de 2020 més de 50 persones treballadores o assimilades a 29 de febrer:

Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

50% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol

40% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d’ agost

25% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre

Quan aquestes empreses i entitats amb menys de 50 treballadors o assimilats reinicien la seva activitat (recordi, amb posterioritat a 1 de juliol), des de l’esmentat moment i fins el 30 de setembre de 2020 les exoneracions de quotes tindran les següents quanties:

60%, respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 .

35% respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Quan aquestes empreses i entitats amb més de 50 treballadors o assimilats reinicien la seva activitat (recordi, amb posterioritat a 1 de juliol), des de l’esmentat moment i fins el 30 de setembre de 2020 les exoneracions de quotes tindran les següents quanties :

40% respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 .

25% respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

.

Extensió de la salvaguarda l’ocupació als ERTES per causes ETOP.

– L’obligació de mantenir l’ocupació durant els 6 mesos següents a la represa de l’activitat regulada en la disposició addicional 6a de l’RDL 8/2020 , s’estén, en els termes que s’hi preveuen, a les empreses i entitats que apliquin un ERTO per causes ETOP i es beneficiïn de les exoneracions de quotes que preveu l’article 4 de l’RDL que ens ocupa i que s’abordaran més endavant.

Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de quotes a partir de el 27 de juny de 2020, el termini de 6 mesos de l’compromís de manteniment de l’ocupació començarà a computar-se des del 27 de juny de 2020 .

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.