.

El passat 28 de novembre va ser publicada l’esperada reforma fiscal mitjançant l’aprovació de tres lleis: Llei 26/2014 que afecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Llei 27/2014 Impost sobre Societats i la Ley28 / 2014 que modifica l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

.

 

A continuació assenyalarem les novetats més rellevants de cadascuna d’elles:

 

.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 

-Per 2015 s’estableixen cinc trams de renda de 0 a 12.450 € s’aplica un gravamen del 20%; de 12.450 € a 20.000 € el gravamen és del 25%; de 20.200 a 35.200 € un 31% i de 35.200 a 60.000 € el 39%. Per sobre de 60.001 € es tributarà a un tipus del 47%.

-Els ingressos inferiors a 12.000 € no estaran subjectes a retenció.

-S’incrementa el mínim personal de 5.150 a 5.550 €.

-Les famílies nombroses o amb fills o ascendents amb discapacitat, rebran 1.200 € acumulables fins a 4.800 € si coincideixen diverses d’aquestes situacions.

-Queda limitada a 180.000 € la indemnització exempta per acomiadament, amb efectes 1 agost 2014.

-Es redueix del 40% al 30% la reducció per rendiments generats en més de dos anys o obtinguts de manera irregular.

-Els propietaris d’habitatges llogats a joves menors de 30 anys perden l’exempció del 100% dels rendiments obtinguts. S’estableix una reducció general del 60% per als contractes d’arrendament signats a partir de l’1 gener 2015.

-Desapareix la deducció per lloguer d’habitatge habitual per als inquilins que signin contractes d’arrendaments a partir de l’1 gener 2015.

-La reducció per aportacions a plans de pensions s’aplicarà, amb caràcter general sobre una aportació màxima de 8.000 €.

-Podran rescatar plans de pensions transcorreguts deu anys.

-Els guanys patrimonials generats per majors de 65 anys per la transmissió d’elements patrimonials, quedaran exemptes si es transformen en renda vitalícia. Amb un màxim de 240.000 €.

-Les possibles guanys patrimonials que es generin un una dació en pagament estan exemptes de tributació si es compleixen els requisits detallats en la Llei.

-S’ha suprimit l’exempció dels dividends dels primers 1.500 €.

.

Noves retencions i ingressos a compte:

  1.  El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball que es percebin per la condició d’administrador i membre de consells d’administració serà del 37% (2015) i 35% (2016). Quan una societat tingui una xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el percentatge serà del 19%.
  2. El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars serà del 19% (2015) i 18% (2016).
  3. El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments de capital mobiliari serà del 19%
  4. Els percentatges de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats econòmiques poden ser del 19%, 15% o 9% (2015) i 18%, 15% o 9% (2016).
  5. Segueix el 1% per a altres activitats empresarials que determinin el seu rendiment net pel mètodes d’estimació objectiva.
  6. El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, serà del 20% (2015) i 19% (2016).

 • S’incrementa amb caràcter general la deducció per donatius en 10 punts.

.

Impost sobre el Valor Afegit

.

-Queden inclosos al tipus general del 21% dels productes intermedis d’elaboració de medicaments, els equips mèdics, els aparells i instrumental sanitari i els productes farmacèutics.

-Es mantenen en el tipus reduït del 10% dels productes dissenyats per pal·liar deficiències com ulleres i lents de contacte graduades, pròtesis, cadires de rodes o crosses, així com gases, benes, farmacioles i pegats oculars.

-El sector de flors i plantes ornamentals passen del 21% a l’IVA reduït del 10%.

-Els llibres electrònics tributaran al país on es realitzi la descàrrega.

-Quan el destinatari sigui un particular, tributaran en destinació els serveis electrodomèstics, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió.

.

 Impost sobre Societats

.

-Reducció del tipus de gravamen general, passant del 30% del 2014, al 28% del 2015 i al 25% del 2016.

-Per a les Pimes passa a ser del 25% / 28% en el 2015 i el 25% a partir del 2016.

-El tipus de gravamen per a entitats de nova creació es manté en el 15% per al primer període impositiu en què s’obté una base imposable positiva i el següent.

-Simplificació de les taules d’amortització. Es redueix la seva complexitat, amb unes taules més actualitzades i de millor aplicació pràctica.

-Es mantenen els diferents supòsits tradicionals de llibertat d’amortització, especialment el vinculat a l’activitat d’ I + D + i

-Racionalització de les normes aplicables a les operacions vinculades. La llei presenta novetats en relació amb la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, simplificant el seu contingut.

-S’estableixen regles específiques de valoració per a les operacions dels socis amb les societats professionals, ajustades a la realitat econòmica.

-Relatiu a les retribucions dels administradors, la norma aclareix que són deduïbles les retribucions tant d’administrador com de professional. Cal constar que la retribució com a administrador ha de constar en els estatuts.

-S’adopten mesures que tracten d’ampliar la base imposable de l’impost: Pel que fa als deterioraments de valor dels elements patrimonials, s’estableix com a novetat la no deduïbilitat de qualsevol tipus de deteriorament corresponent a un altre tipus d’actius, amb l’excepció de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.

-S’estableix també la no deduïbilitat del deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats.

-Modificacions introduïdes en la limitació de la deduïbilitat de les despeses financeres. Es manté i s’afegeix una nova limitació.

-Es limita la deduïbilitat fiscal de les atencions a clients, fins a l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat

-Eliminació de determinades deduccions: desapareix la deducció per inversions mediambientals, s’elimina la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per inversió de beneficis. Aquestes dues últimes es substitueixen per un nou incentiu anomenat reserva de capitalització, i que representa la no tributació d’aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible.

-Per a les Pimes es crea una reserva d’anivellament de bases imposables. Es tracta d’una minoració del 10% de la base imposable. La quantitat es compensarà amb bases imposables negatives en un termini de cinc anys.

-Es manté millorada la deducció per recerca, desenvolupament i innovació tecnològica i les deduccions per creació d’ocupació.

-S’incorporen les societats civils que tenen objecte mercantil, i que tributaven fins a l’aprovació d’aquesta Llei com a contribuents de l’IRPF. Es consideren que tenen objecte mercantil les que estan d’alta en l’IAE de la secció primera.

-Es modifica substancialment el tractament de la compensació de bases imposables negatives, destacant l’aplicabilitat d’aquestes bases imposables en un futur sense límit temporal, però s’introdueix una limitació quantitativa del 70% de la base imposable prèvia a la seva compensació. Aquesta limitació no és aplicable per al 2015.

-En l’àmbit de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, les donacions fidelitzades durant un mínim de 3 anys, tindrà dret a una deducció del 40%, si bé el 2015, aquest percentatge es fixa en el 37,5%.

-Com a novetat important per a les entitats sense ànim de lucre, cal destacar que en qualsevol cas, si estarà obligada a presentar l’Impost de Societats. Per tant totes les entitats no lucratives sense excepció del seu volum d’ingressos o de la seva activitat econòmica han de presentar l’Impost de Societats de l’exercici 2015.

 

Assessoría a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.