Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat.

 

“18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts

 1. Reconeixement

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d’acord amb els criteris que es detallen en l’apartat 3 d’aquesta norma.

.....

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables.

....

....

 1. Criteris d’imputació a resultats

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat.

....

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:

 • a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.
 • b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant
 • c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents casos:

- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.

.......

 • d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen.

.....”

 

D'acord doncs amb l'esmentada Norma de Valoració, les subvencions, donacions i llegats REINTEGRABLES es registren com passius de l'entitat fins que adquireixin la condició de NO REINTEGRABLES, per al que s'han de complir tres condicions:

 • Que hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l'Entitat.
 • Que s'hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió
 • Que no hi hagi dubtes raonables sobre la seva recepció.

Un cop la subvenció tingui la consideració de no reintegrable es comptabilitzarà com ingrés directament imputat al patrimoni net, reconeixent-se en el compte de pèrdues i guanys com un ingrés seguint un mètode sistemàtic i racional.

.

Dit això, podem dir que les subvencions tenen tres moments:

 1. El moment que es rep la resolució de concessió de l’ajut.
 2. El moment o moments en que es cobra l’ajut.
 3. El moment o moments en que s’executa la despesa.

Cada moment te el seu registre comptable, els quals detallem tot seguit:

Procediment pràctic de comptabilitzar una subvenció reintegrable:

Rebem resolució de la subvenció:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

4708 HP, deutora per subvencions concedides         a        Deutes a c/t transformables en subvencions  522

                                                                                                                                                 o

                                                                                                    a       Deutes a ll/t transformables en subvencions 172

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cobrem la subvenció:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

572 Bancs                                   a                                    Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides 4708                                                                                                                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciem el projecte, i per tant tenim despeses executades. Passem doncs a ingrés en funció de la despesa executada:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

522 Deutes a c/t transformables en subvencions        a     Ingressos per subvencions, donacions i llegats  94                                                                                                                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

84  Transferències de subvencions, donacions i llegats             a              Subvencions, donacions i llegats  72                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fi d’any, els saldos reflectits en els balanços dels següents comptes seran:

4708: Import de les subvencions concedides per les administracions públiques pendents de cobrar. Si es tractés de subvencions concedides per entitats privades, usaríem els comptes 444.

522: Import de les subvencions concedides o ja cobrades, pendents d’executar, total o parcialment i que tenen caràcter reintegrable, a curt termini.

172: Import de les subvencions concedides o ja cobrades, pendents d’executar, total o parcialment i que tenen caràcter reintegrable, a llarg termini.

72: Ingressos traspassats al resultat de l’exercici de les subvencions concedides d’acord amb els criteris de la norma de valoració.

En aquest cas, a fi d’any el saldo dels comptes 94 i 84 no tindran efecte sobre els comptes de patrimoni net ja que el saldo entre elles serà zero; quedant les subvencions cobrades o resoltes pendents d’executar en els comptes del grup 522 o 172 del passiu.

En el supòsit de que un cop feta la justificació del projecte, hi ha despeses que no s’accepten i, per tant, cal reemborsar-les, l’assentament a realitzar per l’import reintegrat seria:

En el moment que sigui exigible per l’incompliment:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

658  Reintegrament de subvencions                  a                  Hisenda Pública, creditora per subv. rebudes  4757                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el moment que s’efectuï el reintegrament:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

4757  Hisenda Pública, creditora per subv. rebudes                                       a                                              Bancs  572                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procediment pràctic de comptabilitzar una subvenció no reintegrable:

Rebem resolució o ingressem la subvenció:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

4708 HP, deutora per subvencions concedides         a        Ingressos per subvencions, donacions i llegats  94

                                             o

572 Bancs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passem a ingrés en funció de la despesa executada:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

84  Transferències de subvencions, donacions i llegats             a              Subvencions, donacions i llegats  72                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al tancament de l’exercici:

------------------------------------------------------------------------------  x  ------------------------------------------------------------------------------

94 Ingressos per subvencions, donacions i llegats    a   Transferències de subvencions, donacions i llegats  84

                                                                                                                                             o

                                                                                                       a       Subvencions, donacions i llegats 13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La diferència entre els comptes del grup 94 i 84, serà el import de les subvencions cobrades o resoltes que estan pendents d’executar i aquest import, amb el tancament de l’exercici, anirà a patrimoni net, grup 13.

13: Import de les subvencions, donacions i llegats, no reintegrables, rebuts per l’entitat i altres ingressos i despeses comptabilitzats directament en el patrimoni net fins que  es produeixi, si s’escau, la seva transferència o imputació al compte de resultats, en el moment de l’execució de les despeses.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *