Hores complementàries als contractes a temps parcial

..

Són hores complementàries aquelles realitzades com a addició a la jornada ordinària, en els contractes indefinits i temporals a temps parcial, sempre que la jornada de treball no sigui inferior a deu hores setmanals en còmput anual .

.

Aquestes hores són pactades expressament amb el treballador en el contracte de treball o amb posterioritat i ha de constar per escrit. El pacte ha de recollir el nombre d'hores complementàries la realització podrà ser requerida per l'empresari.

.

En cas de la realització de les hores pactades , el treballador haurà de conèixer el dia i l'hora de la seva realització amb un preavís mínim de tres dies , llevat que per conveni s'estableixi un altre termini .

.

En el recent Reial Decret Llei 16 /2013, de 20 de desembre , recull una sèrie de modificacions que afecten les hores complementàries :

- Les hores complementàries pactades es podran realitzar tant en contractes temporals com en contractes indefinits .

- S'incrementa el nombre d'hores complementàries , fixant com a límit el 30 % de les hores ordinàries ( abans el 15% ) , ampliable fins al 60% per conveni i es redueix el termini de preavís per realitzar aquestes hores , que passa de 7 a 3 dies.

- S'introdueix un nou sistema d'hores complementàries en contractes indefinits a temps parcial sobre la base de l'acord voluntari del treballador :

- Només s'admet la seva realització en el cas que el contracte de treball a temps parcial sigui per temps indefinit .

- No existeix preavís mínim , si bé el percentatge no podrà superar el 15% , ampliable per conveni col · lectiu fins al 30 %.Cal destacar que la negativa del treballador a la realització d'aquestes hores no constitueix una conducta laboral sancionable.

-  Estableix l'obligació de registrar dia a dia la jornada de treball , ordinària o complementària , per permetre un millor control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social .

.

És obligació de l'empresari conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un mínim de quatre anys i ha de lliurar al treballador juntament amb el rebut de salari un resum de totes les hores realitzades en cada mes , tant les ordinàries com les complementàries .

.

La retribució de l'hora complementària es realitzarà pel mateix import que l'ordinària i s'han de computar a efectes de base de cotització a la Seguretat Social.

.

      Assessoría a Barcelona

  Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

1 Response

  1. Ma. Dolors Manuel

    Les hores complementaries han de gaudir de les ventatges de conveni, baixa per malaltia etc…
    Gracies.

Deixa el teu comentari