Fiscalitat. Règim d´estimació objectiva. Mòduls

.

Aquells autònoms que hagin optat o vagin a optar pel mètode d'estimació objectiva- conegut també com a règim de mòduls- per al càlcul del rendiment net de l'activitat econòmica que desenvolupen, han de tenir en compte una sèrie de requisits o condicions que poden provocar la exclusió d'aquest règim i conèixer les carácterísticas generals d'aquest sistema de tributació.

.

El règim s'aplica exclusivament a empresaris i professionals que compleixin una sèrie de requisits, que passem a detallar.

En primer lloc, l'activitat que es vagi a desenvolupar ha d'estar inclosa en l'Ordre Ministerial d'Hisenda i Administracions Públiques que desarrrolla aquest règim.

En segon lloc, encara que l'activitat sí sigui susceptible de ser inclosa en el mètode d'estimació objectiva per trobar-se inclosa en l'Ordre esmentada en el paràgraf anterior, hi ha una sèrie de magnituds excloents que de ser superades provocaran la no aplicabilitat a partir de l'any següent. Aquests límits han anat disminuint en els últims exercicis i en l'actualitat són els següents:

Que el volum de rendiments íntegres en l'any immediatament anterior no superi qualsevol dels imports següents:

.

  • 150.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d'expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 75.000 euros.
  • 250.000 euros per al conjunt d'activitats agrícoles i ramaderes i forestals.

.

De manera transitòria per als anys 2016, 2017 i 2018, segons va establir la disposició transitòria trenta-dosena en la Llei 35/2006, de l'IRPF, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros abans esmentades queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament. La de 250.000 per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals no varia.

En aquests límits s'inclouen les activitats idèntiques que realitzin el cònjuge, descendents, ascendents i socis en entitats en règim d'atribució de rendes compartint mitjans personals o materials. A més, també hi ha uns límits en el total d'indicadors utilitzats per calcular el rendiment net en funció de l'activitat desenvolupada.

Creiem important destacar, que s'ha de tenir en compte la incompatibilitat existent entre el mètode d'estimació directa i el mètode d'estimació objectiva, de manera que si desenvolupem dues activitats diferenciades, ambdues s'han d'acollir al mateix règim d'estimació. Si bé quan, venint el contribuent desenvolupant una activitat econòmica en estimació objectiva, s'iniciï durant l'any una altra activitat no inclosa o per la qual es renunciï a estimació objectiva, la incompatibilitat produirà efectes a partir de l'any següent.

En aquest punt hem de tenir cura amb la realització del que creiem activitats accessòries a la principal que en realitat són considerades activitats diferenciades segons l'administració i poden provocar l'exclusió del règim d'estimació objectiva.

A més, hi ha una correlació entre el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat, el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o el del recàrrec d'equivalència de l'IVA, segons el tipus d'activitat desenvolupada, de manera que la renúncia o exclusió d'aquests règims d'IVA comporta no poder continuar amb el mètode d'estimació objectiva per determinar el rendiment net de l'activitat en l'IRPF.

Fins aquí arribarien les causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva, a part de la pròpia renúncia per part de l'autònom que es pot fer en realitzar la declaració censal d'inici de l'activitat o en el mes de desembre amb efectes per a l'any següent i que s'haurà de mantenir almenys durant tres anys.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

No hi ha comentaris encara.

Deixa el teu comentari