Efectes del BREXIT en l’IVA

Després de molts mesos d'incertesa, finalment el 31 de gener de 2020 el Regne Unit ha sortit de la Unió Europea, al concloure el termini de pròrroga sobre l'Acord de Retirada (BREXIT).         

Dit Acord de Retirada preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual se seguirà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. Per tant, durant aquest període les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres.      

El període transitori finalitza al 31 de desembre de 2020, però pot ser ampliat un cop fins a un o dos anys. La decisió es prendrà conjuntament per la UE i el Regne Unit abans de l'1 de juliol de 2020.       

En tot cas, un cop finalitzat el període transitori, a efectes fiscals, els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries (que, entre altres, són operacions per a les quals no es paguen aranzels en duanes) per considerar-se exportacions i importacions. D'aquesta manera, passaran a tenir les seves corresponents obligacions de pagaments de drets aranzelaris i altres gravàmens que es meritin per la introducció de mercaderies.          

A efectes d'IVA, dependrà de si són vendes (exportacions) o compres (importacions). Les vendes al Regne Unit estaran exemptes com exportacions i serà la declaració duanera d'exportació un dels mitjans de prova admesos a l'efecte de justificar aquesta exempció. En el cas de les compres, aquestes estaran subjectes al pagament de l'IVA de la importació i s'ha de declarar en la declaració d'IVA corresponent.        

D'altra banda, atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixaran de qualificar-se com intracomunitàries no s'ha d'informar d'elles a través de la declaració recapitulativa model 349. Les empreses espanyoles que realitzen operacions amb el Regne Unit tampoc tindran l'obligació d'identificar-se mitjançant NIF -IVA.             

En aquest sentit, a efectes censals, el Regne Unit passarà a ser un país tercer (no intracomunitari), i per tant automàticament deixarà de constar com a aplicable el règim especial de comerç intracomunitari, sense necessitat de presentar el model 036 informant de la revocació .          

A continuació, els deixem un enllaç a la pàgina web de l'Agència Tributària amb més informació sobre les conseqüències del BREXIT en l'IVA a partir del 1 de gener del 2021:   

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021.shtml

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

No hi ha comentaris encara.

Deixa el teu comentari