Articles Recents de gestiobcn.com

Procés de comptabilització de les Subvencions

Per a comptabilitzar una subvenció prendrem com a base la Norma de Valoració 18 ª del Pla General de Comptabilitat.   “18a. Subvencions, donacions i llegats rebuts Reconeixement Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el…
Llegir més

Autònom col·laborador

Els autònoms titulars d'una activitat econòmica poden contractar treballadors per compte d'altri, - enquadrats en el Règim General-, però quan aquests treballadors són familiars pot ser que estiguin obligats a donar-se d'alta com a autònoms col·laboradors.     Quan un autònom vol contractar un familiar de primer o segon grau d'utilitzar la figura de l'autònom col·laborador.…
Llegir més

Model 232 – declaració informativa d’operacions vinculades

Des dels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, l’obligació d’informar sobre operacions vinculades de l’exercici s’efectua mitjançant aquest nou model. Anteriorment aquesta informació s’incloïa dins la pròpia declaració de l’Impost de Societats.   Aquesta declaració es presenta al mes següent als 10 mesos posteriors al final del període impositiu. Per…
Llegir més