Nova prestació per paternitat

 

L'ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes ha entrat en vigor aquest dilluns 1 d'abril, i el regula el Reial decret llei 6/2019 de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.   

 

 

Permís de paternitat 8 setmanes per naixement  

 

L'ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes es durà a terme de forma progressiva.  

A partir de l'entrada en vigor d'aquest RD-llei en el cas de naixement, la mare biològica gaudirà completament dels períodes de suspensió regulats. L'altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor un període de fins a quatre setmanes de la seva peridodo de suspensió de gaudi no obligatori.   

A partir de gener de 2020, en el cas de naixement, l'altre progenitor tindrà un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.   

A partir de gener de 2021, cada progenitor gaudirà del mateix període de suspensió del contracte de treball, incloent sis setmanes de permís obligatori, per a cada un d'ells. A aquestes sis setmanes, caldrà afegir altres deu que podran distribuir durant els dotze mesos des del moment del naixement o l'adopció.     

Aquest permís de paternitat, retribuït al 100%, serà intransferible, això vol dir què si el pare no ho gaudeix, no ho podrà cedir a la mare.   

 

Permís de paternitat per a funcionaris 

 

El 5 de desembre de 2018 va entrar en vigor, només per als treballadors del sector públic, l'ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes. D'aquesta manera, el Butlletí Oficial de l'Estat, recollia:    

Per 2019, ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes. Les quatre primeres setmanes de descans paternal s'han de gaudir després de la data de part, o la decisió administrativa d'adopció o acolliment. Les quatre setmanes restants es poden gaudir de forma ininterrompuda de forma anterior o successiva al descans de la mare.   

Per 2020, permís de paternitat de 12 setmanes. Quatre setmanes de baixa paternal amb un descans immediatament posterior a la data de part, decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o acolliment, o resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció. Vuit setmanes de descans ininterromput, anteriors o successives al descans de l'altre progenitor.    

Per 2021, permís de paternitat de 16 setmanes. Quatre setmanes de gaudi obligatori després del part, adopció o acolliment. Les restants 12 setmanes es poden disposar de forma ininterrompuda, en el període anterior o successiu al descans de l'altre progenitor.   

 

Requisits per a gaudir del permís de paternitat

 

Tots els treballadors per compte d'altri, funcionaris o autònoms tenen dret al permís de paternitat. Aquests són els requisits que s'han de complir:  

  • Estar donats d'alta a la Seguretat Social. 

  • Haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al començament del permís, si no almenys 360 dies al llarg de tota la vida laboral.   

 

Prestació per a exercici coresponsable de la cura del lactant

 

Es crea una nova prestació per a exercici coresponsable de la cura del lactant. A efectes de la prestació econòmica, es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb fins d'adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d'edat. Aquesta prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball i s'extingirà quan ell o la menor tingui 12 mesos de edat.     

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

No hi ha comentaris encara.

Deixa el teu comentari