• 27/01/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Temps enrere publiquem un blog sobre les operacions vinculades entre entitats sense ànim de lucre.

Aquí comentàvem la possibilitat que hi hagi vinculació entre societats mercantils i entitats sense ànim de lucre quan aquestes estan íntegrament participades per una fundació, per exemple, per tant, cada societat tindrà la consideració de societat vinculada amb l’entitat, o també la possibilitat que existeixi vinculació Societat versus administrador quan les entitats sense ànim de lucre formin part del consell d´administració de la mercantil.

També, i cada cop més, les empreses opten per la fórmula de constituir una fundació per canalitzar part de les seves accions a través d’aquesta.

Són diversos els interessos que motiven aquesta fórmula, com ara millorar la imatge i el posicionament de l’empresa, poder comptar amb fons i subvencions públiques o donacions que permet afrontar activitats que no es poden gestionar a través d’una societat, potenciar la innovació en R+D i aprofitar les sinergies generades amb l’activitat de la fundació, i una fiscalitat més avantatjosa entre d’altres.

 

Sense entrar en més detall i abordant el que ens inspira aquest blog, quan una societat mercantil té la facultat de nomenar o destituir els membres de l’òrgan de govern i representació de la fundació, és a dir, en té el control, ambdues entitats formen part d’un grup d’acord amb les situacions previstes a l’article 42 del Codi de Comerç, com qualsevol altre subjecte del passiu de l’impost de societats, amb independència que revista o no forma mercantil i, per això, tenen la consideració d’entitats vinculades i els són aplicables les normes específiques d’aquestes que regula l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.

La Llei 50/2002 de Fundacions també preveu a l’article 24, la possibilitat que les fundacions creïn originàriament societats mercantils per al desenvolupament d’objectes socials aliens als fins fundacionals i permet a les fundacions participar en qualsevol empresa mercantil.

En el cas que tot el capital de la societat correspongui a la fundació, podrà nomenar de manera independent aquelles persones que desenvolupin les funcions d’administradors de la mateixa.

 

Per acabar, és important no oblidar que una fundació és una organització sense ànim de lucre que persegueix fins d’interès general i beneficia col·lectivitats genèriques de persones. El seu patrimoni, inicial i futur, és afecte a aquests fins d’interès general, fins i tot en el supòsit de dissolució. En el moment de la constitució, el fundador es desprèn d’un patrimoni que afecta per sempre els fins d’interès general que hagi determinat. Però quan s’espera o no es descarta una retribució o recuperació del capital invertit a través d’un possible repartiment dels beneficis, ja no estaríem davant d’una fundació. En aquest cas estaríem en l’àmbit de les societats mercantils.

 

         ASSESSORIA A BARCELONA

                                                                       SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.