Mitjançant el Reial decret llei, es crea la Línia Covid d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament de el sector privat.

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d'establiment permanent.

Els ajuts s'han de destinar a satisfer deutes i realitzar pagaments a proveïdors i creditors no financers, així com costos incorreguts pels autònoms i empreses considerades elegibles.

Dotació econòmica

Correspon a Comunitat Autònoma fixar l'import de les ajudes, si bé s'estableixen criteris per a determinar les quanties màximes dels ajuts directes:

a) 3.000 euros quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

b) Per a aquells empresaris i professionals que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima que es concedirà serà:

 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.
 • En qualsevol cas, l'ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Requisits

 • Tenir seu social en territori espanyol.
 • Acreditar pèrdues de al menys 30% el 2020 respecte a 2019.
 • Mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022.
 • Com dèiem abans, els ajuts han d'anar destinats a satisfer obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquestes obligacions s'haguessin generat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.
 • Estar a 'corrent de pagaments a l'Agència Tributària i Seguretat Social.
 • Tenir una activitat inclosa en algun dels codis d'activitat del CNAE previstos a l'annex I de Reial decret llei.
 • No haver repartit dividends ni pujar els salaris dels seus equips directius en un termini de 2 anys.
 • No trobar-se en un procediment concursal.
 • No haver cessat la seva activitat en el moment de la sol·licitud.
 • No es pot concedir cap ajut directe passat al 31 de desembre de 2021.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.