En data 21 de juliol de 2015, es va publicar al DOGC la LLEI 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. VEURE AQUÍ

Aquesta llei afecta les persones jurídiques que siguin propietaris d’habitatges situats a Catalunya- no de locals comercials o industrials- o que tinguin dret d’usdefruit o qualsevol altre dret real que concedeixi la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Aquesta norma no és aplicable a les persones físiques.

 

 

La norma assenyala que constitueix el fet imposable de l’impost sobre els habitatges buits la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament o qualsevol altre anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

El còmput del període de dos anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ser ocupada o per cedir l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada. En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra. És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

.

S’estableixen determinats supòsits que es reconeixen com a causes justificades de desocupació, sent aquests els següents:

.

1. Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.

2. Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g) de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que l’habiliti com a projectista, director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha de indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix ​​la normativa vigent.

3. Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecada amb clàusules contractuals que impossibiliten o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.

4. Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari el tingui documentalment acreditat.

5. Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els últims cinc anys, per rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

.

Queden exempts de l’impost entre altres, les següents habitatges:

.

-Els habitatges de protecció oficial amb qualificació oficial vigent, si la seva desocupació implica l’aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007.

-Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada.

-Els habitatges posades a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.

-Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials.

 .

Constitueix la base imposable de l’impost el nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació de l’impost.

.

Quota íntegra

.

Volum d’habitatges inferior a 5.000 m 2 10 € / m2

De 5.000 a 20.000 m 2 15 € / m2

De 20.000 a 40.000 m2 20 € / m2

De 40.000 m2 en endavant 30 € / m2

.

Quota líquida. Bonificacions

.

Els subjectes passius que destinen part del seu parc d’habitatges al lloguer assequible, directament o per mitjà de l’Administració o d’entitats del tercer sector, poden aplicar una bonificació en la quota.

Del 5% al ​​10% —————————————– 10%

Més del 10% i fins al 25% —————————- 30%

Més del 25% i fins al 40% —————————- 50%

Més del 40% ——————————————- 75%

Més del 67% —————————————— 100%

.

El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria tributària, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació del reglament.

Aquesta llei va entrar en vigor el dia següent d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tant les primeres autoliquidacions es presentaran durant l’any 2016.

.

.

  Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.