• 22/10/2019
 • gestiobcn.com
 • 0

A causa de que tant les hores extraordinàries, com de les complementàries solen suscitar consultes entre els nostres clients, mitjançant el present bloc intentarem abordar els dubtes que sol generar a empreses, entitats i treballadors.  

 

L’article 35 de l’Estatut dels Treballadors regula les hores extraordinàries i són considerades aquelles hores que realitza el treballador superant la jornada normal de treball.      

La retribució d’aquestes hores ha de ser més gran que la de l’hora ordinària i hi ha la possibilitat que es compensi per temps de descans retribuït equivalent a les hores extraordinàries que el treballador ha prestat, dins dels quatre mesos següents a haver-les realitzat.    

Les hores extraordinàries no es computen en la base de cotització per contingències comunes, però sí a la base de cotització per accident de treball i malalties professionals, que no computen a efectes de determinar la base reguladora de possibles prestacions.     

No podran realitzar-se més de 80 hores extraordinàries a l’any, llevat que s’hagin de realitzar per força major, sent aquestes per prevenir o reparar sinistres o altres danys extraordinaris urgents.   

La norma prohibeix la realització d’hores extraordinàries a persones amb contracte a temps parcial, llevat que siguin per força major – relacionades en el paràgraf anterior-, però aquests treballadors si poden fer hores complementàries. Les característiques de les quals assenyalem a continuació.      

 

L’article 12 de l’Estatut dels Treballadors regules les hores complementàries, sent aquestes les realitzades com a addició a la jornada ordinària, en els contractes indefinits i temporals a temps parcial, d’acord amb les següents regles:      

 1. a) L’empresari només pot exigir la realització d’hores complementàries quan així ho hagués pactat expressament amb el treballador. El pacte sobre hores complementàries es pot acordar en el moment de la celebració del contracte a temps parcial o amb posterioritat a aquest, però constituirà, en tot cas, un pacte específic respecte al contracte. El pacte s’ha de formalitzar necessàriament per escrit.
 2. b) Només es pot formalitzar un pacte d’hores complementàries en el cas de contractes a temps parcial amb una jornada de treball no inferior a deu hores setmanals en còmput anual.
 3. c) El pacte d’hores complementàries ha de recollir el nombre d’hores complementàries la realització podrà ser requerida per l’empresari.

El nombre d’hores complementàries pactades no pot excedir el trenta per cent de les hores ordinàries de treball objecte del contracte. Els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge màxim, que en cap cas, podrà ser inferior a l’esmentat trenta per cent ni excedir el seixanta per cent de les hores ordinàries contractades.      

 1. d) El treballador haurà de conèixer el dia i l’hora de realització de les hores complementàries pactades amb un preavís mínim de tres dies, llevat que el conveni estableixi un termini de preavís inferior.
 2. e) El pacte d’hores complementàries pot quedar sense efecte per renúncia del treballador, mitjançant un preavís de quinze dies, un cop complert un any des de la seva celebració, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

1.ª L’atenció de les responsabilitats familiars enunciades en l’article 37.6.    

2.ª Necessitats formatives, sempre que s’acrediti la incompatibilitat horària.    

3.ª Incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.   

 1. f) El pacte d’hores complementàries i les condicions de realització de les mateixes estaran subjectes a les regles previstes en les lletres anteriors. En cas d’incompliment d’aquestes regles, la negativa del treballador a la realització de les hores complementàries, malgrat haver estat pactades, no constitueix una conducta laboral sancionable.
 2. g) Sense perjudici del pacte d’hores complementàries, en els contractes a temps parcial de durada indefinida amb una jornada de treball no inferior a deu hores setmanals en còmput anual, l’empresari podrà, en qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores complementàries d’acceptació voluntària, el nombre no pot superar el quinze per cent, ampliables al trenta per cent per conveni col·lectiu, de les hores ordinàries objecte del contracte. La negativa del treballador a la realització d’aquestes hores no constitueix una conducta laboral sancionable.

Aquestes hores complementàries no es computaran a efectes dels percentatges d’hores complementàries pactades que s’estableixen en la lletra c).    

 1. h) La realització d’hores complementàries ha de respectar, en tot cas, els límits en matèria de jornada i descansos que estableixen els articles 34.3 i 4; 36.1 i 37.1
 2. i) Les hores complementàries efectivament realitzades s’han de retribuir com a ordinàries, i es computaran a efectes de bases de cotització a la Seguretat Social i períodes de carència i bases reguladores de les prestacions. A aquest efecte, el nombre i retribució de les hores complementàries realitzades s’ha de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de cotització a la Seguretat Social.

És obligació de l’empresari conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un mínim de quatre anys i ha de lliurar al treballador juntament amb el rebut de salari un resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.       

El registre de les hores ha estat en els últims anys modificat en diverses ocasions. Enllacem un bloc del nostre web amb la regulació actual.      

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.