.Una fundació és una entitat no lucrativa, que generalment es constitueix per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, privades i públiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic per a la realització de finalitats d’interès general.

.

.

El col·lectiu al qual s’adrecen les fundacions pot ser gran o petit, però ha de ser necessàriament genèric. Tant els beneficiaris –aquells a qui s’adreça– com l’activitat escollida, seran un reflex de la voluntat del fundador..

S’entén per activitats d’interès general: activitats d’assistència social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de l’economia o de la investigació, de promoció del voluntariat o qualsevol altra de semblant.

.

Cóm es crea una fundació?

 Per poder crear una fundació cal:

–          un o més d’un fundador

–          un patrimoni

–          una finalitat lícita i d’interès general.

Entenem per Fundadors: persones físiques o jurídiques que han aportat, en concepte de dotació, béns o drets avaluables econòmicament i que han de constar a la carta fundacional.

La constitució requereix l’atorgament d’una carta fundacional amb el contingut següent:

–          Denominació, domicili i nacionalitat dels fundadors

–          La voluntat de constituir la fundació

–          Els estatuts de la fundació

–          La dotació inicial

–          Designació de les persones que han de constituir el patronat i llur acceptació

Per constituir la fundació és obligatori disposar de l’escriptura pública de la carta fundacional i s’ha d’inscriure al Registre de Fundacions, a fi efecte de que la Fundació adquireixi personalitat jurídica definitiva.

.

Què és i què fa el patronat?

El patronat és l’òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa d’acord amb la llei i els estatuts.

El patronat vetlla perquè s’acompleixin la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació, a favor dels beneficiaris, dels fruits, rendes i béns de què disposa la fundació. Les persones que formen el patronat han d’estar involucrades en el dia a dia de la fundació i són els líders veritables de la mateixa.

Entre les funcions que hauria de complir un patronat se’n poden destacar tres de principals:

–          l’avaluació del treball que duen a terme els qui dirigeixen les fundacions

–          l’avaluació del treball que porta a terme el mateix patronat, és a dir, assegurar que realment es vetlla per l’objectiu fundacional

–         la garantia que hi ha una justificació dels comptes de la fundació davant la societat, amb el grau més alt possible de transparència de les actuacions, i l’establiment de la mesura dels resultats i l’impacte social dels projectes i les activitats per ratificar el compliment de la missió.

El patronat ha d’estar integrat com a mínim per tres persones físiques o jurídiques. El nombre de patrons s’estableix en els estatuts.

El nomenament de patrons s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions. En el cas de les persones jurídiques, s’hi ha d’inscriure també el nom de la persona física que les representa.

El patronat ha de tenir un president  i un secretari . Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l’òrgan de govern. En aquest cas intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el govern.

Els patrons han de sol·licitar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions. La inscripció només es pot practicar si s’acredita al protectorat que ha acceptat el càrrec un nombre de patrons suficient, d’acord amb els estatuts, per a constituir vàlidament el patronat, actuar i adoptar acords.

Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.

Poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte. En tot cas, les tasques retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions pròpies del càrrec de patró.

.

Quina és la quantia mínima de la dotació inicial?

 La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o en altres béns fructífers.

Dotació inicial en diners

La dotació inicial no pot ser inferior a 30.000 €

Com a regla general, la dotació inicial s’ha d’haver aportat i desemborsat íntegrament abans de sol·licitar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions.

L’aportació dinerària s’ha d’ingressar en una entitat de crèdit a favor de la fundació en constitució.

Si la dotació  no s’ha reemborsat en el moment d’atorgar la carta fundacional, s’ha d’acreditar que s’ha fet l’ingrés a la fundació en constitució abans de sol·licitar-ne la inscripció, excepte en el supòsit d’aportació successiva. En aquests casos, el desemborsament inicial ha de ser almenys del 25% i la resta s’ha d’aportar en el termini de cinc anys.

Dotació inicial en béns

Els béns han de ser fructífers i han de ser adequats per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals; així mateix, han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la utilitat pública. El seu valor no pot ser inferior a 30.000 €.

S’ha d’aportar com a annex a la carta fundacional un informe, emès per un pèrit, que contingui la descripció dels béns o drets, les seves dades registrals i la informació de les càrregues sobre els béns aportats, si n’hi ha, i també la seva valoració i la seva rendibilitat potencial i la indicació dels criteris que s’han seguit per fer aquestes estimacions. Si es tracta d’una explotació econòmica, s’han de presentar també els comptes anuals degudament auditats.

.

Quin pot ser el finançament de les activitats?

Els mitjans de finançament de les activitats fundacionals han d’ésser suficients, tant si es tracta del rendiment dels béns com del resultat d’activitats econòmiques o de donacions o subvencions.

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. (properament publicarem un blog sobre el mètode de càlcul a efectuar). La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la fundació.

L’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar el cost de les funcions de direcció i gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Les fundacions poden gestionar directament explotacions econòmiques en els casos següents:

  1. Si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la finalitat fundacional o d’una part d’aquesta activitat.
  2. Si es tracta d’una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional o respecte d’una part d’aquesta finalitat.

Les fundacions poden percebre, per raó del servei que presten, una remuneració per les seves activitats que no desvirtuï l’interès general de llurs finalitats.

Les fundacions, com a organitzacions no lucratives, pel fet de no tenir afany de lucre, no poden repartir-se beneficis o excedents econòmics que puguin obtenir.

.

Quins llibres han de portar les fundacions?

 Les fundacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals. Se n’exceptuen les entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, les quals, però, han de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Les fundacions han de portar llibres d’actes, que han de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats autentificades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari o la secretària i el vistiplau del president o la presidenta de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans d’una persona jurídica, però s’han d’agrupar en un de sol al final de cada exercici.

Les fundacions en les quals col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris. Aquest llibre ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

.

Cóm han de formular els comptes anuals les fundacions?

El patronat ha de fer l’inventari i formular els comptes anuals amb data de tancament de l’exercici, establerta en els estatuts, o en data 31 de desembre.

Els comptes anuals es componen de:

  1. Balanç de situació
  2. Compte de resultats
  3. Estat de canvis en el patrimoni net
  4. Estat de fluxos d’efectiu
  5. Memòria econòmica

El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents de la data de tancament de l’exercici i s’han de presentar al protectorat en el termini de 30 dies a comptar del dia en que s’aproven.

.

Quan s’han de sotmetre els comptes a una auditoria externa?

 Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’euros.

b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

D’altra banda, els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa sempre que, per mitjà d’una resolució motivada, el Protectorat apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.

L’auditoria s’ha de presentar davant el Protectorat de forma conjunta amb els comptes anuals de la fundació.

.

legislació civil aplicable a les fundacions

 La legislació civil aplicable en matèria de fundacions és el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques:

– Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

– Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

.

.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.