• 20/06/2018
 • gestiobcn.com
 • 0

.

Ajuts econòmics per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 • treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
 • noves persones sòcies de cooperatives de treball associat

.

Que compleixin els següents requisits:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de desembre del 2016.
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
 • Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat.
 • No haver constat al RETA (Règim Especial de Treball Autònom) per la mateixa activitat l’any anteriora la data d’alta.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, SS i Hisenda Municipal).
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

.

La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA), a nom d’un únic sol·licitant, i amb els topalls màxims d’atorgament segons l’edat en la data d’inici de l’activitat:

 • 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
 • 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior a 40

.

Les despeses subvencionables, vinculades a l’inici de l’activitat i pagades durant el primer any fiscal del’activitat, podran ser les següents:

 • Quotes de la Seguretat Social del primer any d’activitat fiscal de la persona sol·licitant.
 • Tributs i preus públics relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i al primer establiment: TaxaServeis Urbanístics per a l’obtenció de Llicències i Obres, Taxa Ocupació Terrasses, Taxa de Guals,Preu públic de Residus, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Impost de Vehicles deTracció Mecànica, tributs i preus públics autonòmics relacionats amb l’inici de l’activitat i al primerestabliment i dins el primer any així com els informes tècnics obligatoris per a la legalització de lanova activitat.
 • Despeses de gestoria i assessorament del primer any d’activitat fiscal.
 • Arrendaments de locals o despatxos del primer any d’activitat i afectes fiscalment a l’activitat i/oespais de cotreball.

Es prorratejarà la quantia d’aquelles despeses que, per motius de cotitularitat o temporalitat del primer any fiscal, no s’ajustin a les condicions de les bases.

No se subvencionarà l’IVA de les despeses presentades i justificades.

.

La documentació a presentar:

1.-Instància de sol·licitud de subvenció que inclou:

 • Sumatori de les despeses subvencionables i presentades com a documentació annexa en el moment de la sol·licitud.
 • Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i alcompliment de la normativa aplicable.
 • Autorització d’accés a la informació necessària per a l’acreditació dels requisitsd’empadronament o d’estar al corrent de pagament davant les administracions.

2.-Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte, segons model normalitzat signat i segellat per la corresponent entitat bancària, per tal d’ingressar la quantitat atorgada després d’analitzar la sol·licitud i corroborar la documentació annexa presentada.

3.-Alta censal d’empresaris/àries o professionals individuals (còpia de models 036 o 037).

4.- Informe Vida Laboral.

5.- Còpia de les despeses subvencionables i comprovants de pagaments bancaris (i contracte de lloguer a nom del sol·licitant en cas que es justifiquin despeses d’arrendament de locals afectes fiscalment a l’activitat).

Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 30 de juny de 2018, aportant tota la documentació necessària per via telemàtica per Internet, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb Certificat Digital:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits

El sistema telemàtic accepta “annexar” fins a 8 arxius pdf. És recomanable la següent distribució d’arxius a l’hora de presentar telemàticament.

1- Full de sol·licitud

2- Full de transferència bancària

3- Informe Vida Laboral

4- Model 036/037

5- Despeses subvencionables i pagaments (inclòs contracte de lloguer si s’escau)

IMPORTANT: el criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari serà l’ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament de de la partida pressupostària assignada al Programa.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.